Al meer dan 20 jaar
Webhosting en Websites
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van RvD Webhosting en Websites (verder genoemd als Ronald van Dijk) wordt gesloten.

Producten en diensten van Ronald van Dijk:
De door Ronald van Dijk te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing van websites, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Ronald van Dijk.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Ronald van Dijk. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Ronald van Dijk niet bindend en niet van toepassing.
 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Ronald van Dijk gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Ronald van Dijk schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Ronald van Dijk heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Aanbiedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Ronald van Dijk schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Ronald van Dijk als zodanig zijn aanvaard.
 

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Door een product of dienst te bestellen, gaat opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
Ronald van Dijk kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.
 

Artikel 5. Levering en levertijd

Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Ronald van Dijk zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat dat betreft in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Ronald van Dijk is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 

Artikel 7. Prijzen

Alle op de website van Ronald van Dijk genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen, zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. Ronald van Dijk heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Betaling aan Ronald van Dijk dient te geschieden binnen 14 dagen.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Ronald van Dijk is voldaan.
Over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd.
Indien opdrachtgever niet betaald binnen een termijn van 30 dagen, kan Ronald van Dijk besluiten domeinnamen en webhosting te beëindigen.
 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart Ronald van Dijk van enige aanspraak.
 

Artikel 10. Verplichtingen

Opdrachtgever is verplicht: Aanwijzingen van Ronald van Dijk aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen; De geleverde producten zorgvuldig te behandelen; Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Ronald van Dijk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Ronald van Dijk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Ronald van Dijk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 

Artikel 13. Buitengebruikstelling

Ronald van Dijk heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting ten opzichte van Ronald van Dijk niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ronald van Dijk zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Ronald van Dijk kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Ronald van Dijk gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan, grote € 150,- excl. BTW.
 

Artikel 14. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten opzichte van Ronald van Dijk vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Ronald van Dijk. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 

Artikel 15. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order niet binnen 7 dagen annuleert, zal Ronald van Dijk 50% van het totaalbedrag factureren.
 

Artikel 16. Duur en opzegging

Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

Ronald van Dijk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 

Artikel 18. toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ronald van Dijk en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Ronald is vrijwel altijd bereikbaar, denkt snel en heel goed mee en is altijd geïnteresseerd en oplossingsgericht.
Max Eikholt (Selected by Max)